Visie en kernwaarden

 

Afrika is een continent waarop meer dan 90% van de staten getypeerd kan worden als ‘democratie in ontwikkeling’. Deze ontwikkeling is een complexe puzzel die uit zeer veel kleine stukjes bestaat. Wij geloven dat het grootste deel van deze puzzel door de inwoners van het specifieke gebied zelf moet worden gelegd: zij bepalen immers hoe ze willen dat hun omgeving, hun gemeenschap, hun land en dat van hun kinderen en kleinkinderen eruit komt te zien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegelijkertijd kunnen we er niet omheen dat ontwikkeling op dit moment in de wereld ongelijk verdeeld is. Waar sommige plekken welvaart in overvloed hebben, komen andere gebieden danig te kort. De oorzaken hiervan zijn minstens zo complex als de puzzel van ontwikkeling, maar In2Afrika kijkt vooruit. Wij focussen op de puzzel van de toekomst. Stichting In2afrika gelooft dat, doordat deze ontwikkeling op dit moment zo ongelijk verdeeld is, we een deel van de puzzel samen moeten leggen. Beschouw het als de hoekjes of de plat-gerande stukjes van de zijkant. Deze fundamenten zijn noodzakelijk voor het uiteindelijke afmaken van de puzzel. En wanneer een lokale gemeenschap hierbij ondersteuning nodig heeft, probeert In2Afrika die te bieden. Dit is de ondersteuning waarop In2Afrika inzet.

 

Stichting In2Afrika wil in deze ondersteunende rol voorzien door bij te staan in de meeste kleinschalige, elementaire vorm van democratische ontwikkeling, de ‘civil society’ genoemd. Hierover vindt u meer in ons beleidsplan. We werken daarbinnen actief met een twee-eenheid van verstrengelde, wederzijds afhankelijke elementen, waar onze stichting zich vanuit haar visie op richt: Enerzijds de veradering van een negatieve, eenzijdige beeldvorming over het Afrikaanse continent, anderzijds de actieve ondersteuning van 13 kleinschalige projecten die precies passen in de visie van onze stichting: positief en op de toekomst gericht.

 

De visie van onze stichting laat zich vertalen in een aantal kernwaarden, die hier beneden zijn opgesomd:

#1 Beeldvorming: veranderen van het negatieve stigma dat ligt op het beeld van het Afrikaanse continent.

 

#2 Inspireren: de brug tussen beeldvorming en ondersteuning.

 

#3 Activering: mensen bereiken en ze actief laten deelnemen van het proces van veranderende beeldvorming en/of ondersteuning.

 

#4 Ondersteuning: geselecteerde projecten op maat ondersteuning bieden, om stappen vooruit te zetten in eigen visie.

 

#5 Kleinschaligheid: kleinschalige, lokale initiatieven als basis van passende ontwikkeling van Afrikaanse gemeenschappen. Hiermee doen we recht aan diversiteit binnen het continent, binnen landen, en binnen gemeenschappen.

 

#6 Empowerment: ondersteuning (en géén invulling) om eigen kracht te activeren.

 

#7 Zelfstandigheid: wij vullen niets voor projecten in, maar ondersteunen alleen om hun zelf bepaalde doelen te realiseren, zonder afhankelijk te zijn van ons

 

#8 Duurzaamheid: ondersteuning en ontwikkeling kijken naar de lange termijn. Gemeenschappen en hun omgeving moeten structureel en zelfstandig ontwikkelen

 

 

 

 

 

 

 

Missie en doelstellingen

 

Stichting In2Afrika ziet als haar missie:

 

het op maat ondersteuning te bieden aan door haar geselecteerde, kleinschalige ontwikkelingsprojecten over het gehele Afrikaanse continent en daarbij, als onlosmakelijk aan de ondersteuning verbonden voorwaarde, de Westerse beeldvorming over Afrika positief te beïnvloeden.

 

 

Uit deze missie heeft de stichting een tweezijdige hoofddoelstelling afgeleid:

- Ondersteuning: Ondersteuning bij de ontwikkeling van het Afrikaanse continent door middel van steun aan kleinschalige initiatieven als de bakermat

   van een sterke civil society.

- Beeldvorming: Als voorwaarde voor ondersteuning, verandering en meerzijdigheid aanbrengen in de negatieve, vooral eenzijdige beeldvorming over het

   Afrikaanse continent, als basis voor juiste en gepaste ondersteunen van gemeenschappen in ontwikkeling.

 

Uit deze tweeledige missie hebben we een aantal concrete deeldoelstellingen afgeleid, die we met stichting In2Afrika nastreven.

 

Doelstelling 1: Selecteren, bezoeken en ondersteunen van kleinschalige Afrikaanse initiatieven

 

Doelstelling 2: Ondersteuning bieden die onder andere kan bestaan uit financiële middelen, uitwisseling van kennis & expertise, koppeling aan Nederlandse partners en/of het bieden van publiciteit.

 

Doelstelling 3: Stimuleren van de Afrikaanse civil society;

 

Doelstelling 4: Het veranderen van de negatieve, eenzijdige tendens in de beeldvorming rond het Afrikaanse continent;

 

Doelstelling 5: Verandering van deze beeldvorming door Afrika, haar mensen en haar civil society in beeld te brengen en te verslaan;

 

Doelstelling 6: Mensen in Nederland inspireren en activeren met betrekking tot (de ontwikkeling van) Afrika.

 

Hoe we deze doelstellingen willen verwezenlijken kunt u uitgebreid terugvinden in de paragraaf strategie van ons beleidsplan, dat u op de pagina 'Over In2Afrika kunt downloaden.